פיצויי הלנת שכר

הלנת שכר היא עבירה חמורה מצד מעסיק – ויש בה כדי לפגוע ביכולת של עובד לפרנס את עצמו ואת קרוביו התלויים בו ואף לפגוע בזכותו לקיום בכבוד.
הלנת שכר מתרחשת כאשר עברו תשעה ימים ממועד קבלת השכר המיועד, והעובד טרם קיבל את שכרו באופן מלא או חלקי, לרבות שכר עבור חגים, שעות נוספות, פריון עבודה ועוד.
מימוש קבלת הפיצוי יכולה להתרחש בשני אופנים:
הראשון – אם השכר טרם שולם – ניתן להגיש תביעה כנגד 
              המעסיק בבית הדין לענייני עבודה באזור מגוריך,
              עד שנה לכל המאוחר מהמועד שבו השכר נקבע
              כשכר מולן.

השני –  אם השכר שולם באיחור – יש להגיש תביעה תוך
          60 ימים ממועד קבלת השכר.

יחד עם זאת, נקבע בע"ע (ארצי) 43694-12-11 חברת אפי אבטחה בע"מ – יעקוב (קובי) מרדכי  (2017)) בבוא בית הדין הארצי לעבודה לבחון את תכליותיו של סעיף 17 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 נקבע: " כי על מנת להגשים באופן המיטבי את תכלית ההוראות שעניינן פסיקת פיצויי הלנה על בית הדין להביא בחשבון מגוון רחב של שיקולים הנוגעים למכלול הנסיבות שגרמו להלנה וכן, שיקולים הנוגעים למידת הפסול החברתי שבהתנהלות המעסיק בהתחשב, בין היתר, באופיו של חוזה העבודה "כחוזה יחס", בפערי הכוחות שבין הצדדים או בערך המוגן של הזכות לקיום בכבוד ובמידת הפגיעה בו וכן, שיקולים הנוגעים להתנהלות המעסיק בכללותה ואף "ליסוד הנפשי" שלה לאורך ציר הזמן. זאת, הן ביחס לעובד הספציפי והן ביחס לעובדים אחרים".   

הסנקציה על הלנת השכר קובעת כי לשכר מולן יתווסף הסכום הגבוהה מבין אלה:
(1) בעד השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה – החלק העשרים מהשכר המולן, ובעד כל שבוע או חלק משבוע שלאחריו – החלק העשירי מהשכר המולן;
(2) הפרשי הצמדה לתקופה שמן המועד לתשלום שכר העבודה עד יום תשלומו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבתקופה האמורה; בעד חלק מחודש תשולם התוספת של 20% האמורה באופן יחסי.
תקופת החירום שקיימת כיום, אינה מצדיקה שינוי במועד תשלום המשכורת. על המעסיק לשלם משכורת בתקופה זו לעובדים שהתייצבו לעבודה (כלומר לא הוצאו לחל"ת). ייתכן שהמעסיק ייתקל בקשיים בעמידה בחובתו זו, מחמת מחלה של חשב השכר, מחמת חסרון מזומנים שעלול להיווצר עקב שיבוש סדרי החיים וכדומה. 

חשוב לדעת!!!במקרה זה אין לעובד הצדקה לדרוש פיצוי בגין הלנת שכר, משום שבהתאם לחוק הגנת השכר, כאשר הלנת שכר נגרמת "בגלל נסיבה שלמעביד לא הייתה שליטה עליה", יימנע בית הדין לעבודה מלפסוק פיצוי זה.

תחומי התמחות נוספים

שימוע בעת פיטורין

למעסיק אסור לפטר עובד לפני שערך לו שימוע. זכות זו נשענת על ההכרה מהפסיקה בזכותו של עובד להמשיך בעבודתו; זכות שניתן לשלול אותה ממנו רק

התעמרות בעבודה

ממחקר שנעשה בארץ עולה כי יותר ממחצית מכל העובדים השכירים בישראל עוברים התעמרות בעבודה בצורה כזו או אחרת במהלך עבודתם. נוסף על כך, 45% מהעובדים

דיני עבודה

תכלית משפט העבודה היא להגן על העובד. ההגנה על העובד מתבטאת בדאגה שהכבוד והחירות, שמהם נהנה העובד כאדם, יובטחו לו גם בעבודה. דאגה זו כופה

צרו עמנו קשר

דילוג לתוכן